Artikel 1: het gehuurde

1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder de navolgende roerende zaken  :

  •  Voertuigen / Scooters VESPA
  • E-bikes
  • helmen

nader ook te noemen “het gehuurde”

Artikel 2: bestemming

2.1 De bestemming van het gehuurde is het gebruik als voertuig/vervoermiddel

Artikel 3: looptijd

3.1 Deze overeenkomst gaat in op ………………………en geldt voor ………. Uur / dagen

Artikel 4: de huurprijs

4.1 De huurprijs bedraagt € ……… per uur/dag/week/maand. De huurprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd.

4.2 Waarborgsom ter grootte van …………………………….. € deze waarborgsom blijft eigendom van de verhuurder zolang het gehuurde niet in goede staat wordt teruggebracht. De waarborg wordt eveneens aangewend om in mindering te worden gebracht van schade, diefstal, totaal verlies etc…. De eindafrekening gebeurt bij terug in ontvangstname van het gehuurde door de verhuurder, dan wel op het ogenblik waarop het gehuurde had terug gegeven dienen te worden.

4.3 De huurder kan zich evenwel via de verhuurder bijkomend laten verzekeren voor schade kleiner dan 250,00 euro aan het gehuurde.

Artikel 5: algemeen/terbeschikkingstelling

5.1 Bij de aanvang van de huurovereenkomst wordt het gehuurde door verhuurder aan huurder ter beschikking gesteld. De huurder verklaart de goederen en hun toebehoren te kennen en goed te keuren in de staat waarin ze zich bevinden. Indien geen staat van oplevering is opgemaakt, dan wordt het gehuurde door de huurder aanvaard als in goede staat en zonder gebreken te zijn geleverd en door huurder te zijn geaccepteerd.

5.2 De huurder verklaart steeds op eigen risico te huren en de huur zal nooit aanleiding geven tot enige vrijwaring vanwege de verhuurder. De inontvangstneming van de gehuurde goederen sluit tevens hun aanvaarding in. Iedere opmerking dient bij de inontvangstneming en voor ieder gebruik te worden geformuleerd zodat latere klachten niet aanvaard worden. In geval van een gegronde klacht beperkt de verplichting van de verhuurder zich tot het vervangen van de betwiste materialen die in huur werden gegeven met uitsluiting van alle andere vergoedingen.

5.3 Onder gebrek wordt verstaan een staat van het gehuurde waardoor het gehuurde niet aan huurder het genot kan verschaffen dat huurder daarvan bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten.

5.4 Indien het gehuurde later dan overeengekomen door verhuurder aan huurder ter beschikking wordt gesteld dan gaat de huurovereenkomst op deze latere datum in. Voor mogelijke schade als gevolg van de vertraging is verhuurder niet aansprakelijk tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van verhuurder.

5.5 De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde in goede staat terug te bezorgen op de afgesproken datum en uur.

5.6 De verhuurder behoudt zich het recht voor om het gehuurde op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging terug in zijn bezit te nemen indien de huurder enige bepaling van deze overeenkomst overtreedt.

Artikel 6: gebruik van het gehuurde

6.1 Huurder zal het gehuurde als een goed huurder overeenkomstig de bestemming gebruiken en er voorzichtig en zorgvuldig mee om te gaan.

6.2 Huurder zal het gehuurde uitsluitend zelf gebruiken. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder is het huurder niet toegestaan het gehuurde in huur of gebruik aan een derde af te staan. Voor groepen die huren wordt steeds minstens één persoon als verantwoordelijke huurder aangeduid, doch alle individuele leden van die groep huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de prijs en alle mogelijke kosten en schade.

6.3 Huurder zal het gehuurde gebruiken overeenkomstig de handleiding en eventuele instructies van verhuurder. Huurder draagt er zorg voor dat het personeel dat gebruik maakt van het gehuurde op de hoogte is van de gebruiksaanwijzing/instructies.

6.4 Huurder is verantwoordelijk voor de gedragingen van degenen (zoals de personeelsleden van huurder) die tijdens de huurperiode van het gehuurde gebruik maken.

6.5 Het is huurder niet toegestaan om wijzigingen ten aanzien van het gehuurde aan te brengen.

6.6 Het gehuurde mag niet gebruikt worden voor wedstrijden of competities.

6.7 De huurder verbindt zich ertoe niet onder invloed van alcohol, of drugs gebruik te maken van het gehuurde noch of medicatie te nemen waardoor zijn bewustzijn of reactiesnelheid vermindert.

6.8 de huurder verbindt zich ertoe zich aan de wegcode te houden en verklaart uitdrukkelijk over de nodige vergunningen en rijbewijzen te beschikken om het gehuurde te mogen gebruiken. De huurder zal tevens enkel via verharde wegen rijden.

6.9 Elk voertuig is voorzien van een slot en/of ketting en is verzekerd voor in verkeerstelling. De huurder verbindt zich ertoe het slot en/of de ketting te gebruiken voor het stallen en parkeren van het gehuurde. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor schade aan derden en doet afstand van verhaal. De huurder zal in geval van ongeval of schade beroep moeten doen op zijn familiale eof eigen voertuigverzekering of zelf de schade moeten vergoeden. Van ieder ongeval of elke schade dient onmiddellijk aangifte te worden gedaan en melding te worden gedaan aan zowel de verhuurder, en de politie.

6.10 Ingeval van diefstal of totaal verlies zal de huurder de verlieswaarde van het gehuurde vergoeden aan de verhuurder en dit uiterlijk binnen de 15 dagen na het verlies.

6.11 Het voertuig wordt geleverd met een volle tank benzine of volledig opgeladen en zal door de huurder met een volle tank worden terugbezorgd of volledig opgeladen, bij gebreke waaraan deze kosten bijkomend zullen aangerekend worden aan de huurder met een minimum van 15 euro per voertuig.

Artikel 7: onderhoud

7.1 Het gehuurde wordt in een goede staat van onderhoud geleverd aan de huurder. De Huurder is verplicht het gehuurde in goede en werkbare staat te houden.

7.2 Huurder is gehouden alle gebreken die gedurende de huurtijd aan het gehuurde ontstaan te melden, ongeacht hoe de gebreken zijn ontstaan (onder meer : door diefstal, verduistering, storm en andere natuurinvloeden, vandalisme, vermissing).

7.3 Bij het uitvoeren van (al dan niet dringend) onderhoud aan het gehuurde heeft huurder geen recht op schadevergoeding, huurvermindering of ontbinding

Artikel 8: betaling, indexering

8.1 De betaling van de overeengekomen huurprijs dient vooraf te worden behoudens andersluidende overeenkomst of facturatie.

8.2 Bij gebrek aan ontvangst binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum door de verhuurder van de contante betaling zal van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd zijn van 12 % per jaar vanaf de factuurdatum. Na verloop van de betalingstermijn heeft de verhuurder alleszins recht op een verwijlintrest conform de wet betalingsachterstand.

8.3 De verhuurder zal eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vast bedrag van 65 euro opvragen voor invorderingskosten.

8.4  Het bedrag van de binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum onbetaald gebleven facturen zal daarnaast bij wijze van redelijke schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 15 % met een minimum van 65,00 euro, teneinde de verhuurder te vergoeden voor al haar bijkomende invorderingskosten waaronder buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies, administratiekosten en briefwisseling. Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, de interesten en eventuele gerechtskosten.

8.5 De betalingsverplichtingen van de koper worden niet geschorst door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht betreffende het gehuurde.

8.6 Bij gebreke aan ontvangst binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum door de verhuurder van de contante betaling van één enkele factuur zullen alle (ook de niet vervallen) facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Bovendien zal de verhuurder niet verplicht zijn verdere leveringen of diensten uit te voeren volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen facturen werden vereffend.

Artikel 9: bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

9.1 De Rechtbanken te Brussel zijn uitsluitend bevoegd kennis te nemen van, en te oordelen over alle gerezen betwistingen en geschillen. Enkel het Belgische recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen GE CONTRACTING en de klant, behoudens andersluidende Verdragsteksten.